یکی از راه های پر كردن اوقات فراغت و تفریح  انسان ها از راه گردشگری و ورزش که توام با نشاط روحی و جسمی همراه است ،ایجاد می شود.گردشگری ورزشی شکل جدیدی از گردشگری است که در چند دهه اخیر بوجود آمده است ،که بدون شک به هم وابسته و مکمل همدیگر هستند.


از اینرو بسیاری از کشورهایی که دارای ساختار مناسبی در ورزش خود هستند و پی به اهمیت ورزش برده اند در رقابتی سخت و نفس گیر به دنبال گرفتن انواع و اقسام میزبانی های رشته های ورزشی هستند ، چرا که به خوبی به اهمیت این موضوع واقف هستندکه گرفتن میزبانی و برگزاری رقابت های ورزشی یعنی جذب توریستم ورزشی  که همراه با درآمدزایی ناشی از ورود توریسم ورزشی برای تماشای مسابقات ورزشی خواهد بود.

در این راستا تعامل بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی برای گرفتن میزبانی رویدادهای ورزشی از اهمیت بسیار زیادی برای هر کشوری برخوردار خواهد بود.


دکتر فضل الله باقرزاده
رئیس فدراسیون شمشیر بازی و سرپرست آکادمی کمیته ملی المپیک