امروز گردشگری بعنوان یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی در جهان بشمار می آید، بطوریکه در تقسیم بندی مهم ترین منابع درآمدزایی در جهان ،بعد از صنعت نفت و خودروسازی بعنوان سومین صنعت در آمدزا در جهان معرفی می گردد.

گردشگری سرمایه ای ارزشمند است که می توان با صرف هزینه معمول آغازین، بهره وری پر سود دائمی را از آن انتظار داشت. از سوی دیگر شکوفایی صنعت گردشگری، موجب غنی شدن فرهنگ، حفظ محیط زیست و افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی نیز منجر خواهد شد.

بدون شک کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران در کنار سازمان میراث فرهنگی ، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان نظام پزشکی بهترین نقش در توسعه صنعت گردشگری کشور را ایفا خواهد نمود .

 


مهندس احمد اصغری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران