شرایط و قوانین

پایگاه گردشگری ورزشی

همه
خرید تور
پرداخت وجه
حریم خصوصی و حق نشر
آیا خرید تور از پایگاه گردشگری ورزشی ممکن است؟
خیر. پایگاه گردشگری ورزشی صرفاً وظیفه معرفی و ثبت نام از متقاضیان شرکت در رویدادهای ورزشی را بر عهده دارد و به هیچ عنوان در فرآیند فروش آنها دخیل نبود و مبلغی بابت معرفی یا ثبت نام از افراد نیز دریافت نمی نماید.
پس از ثبت نام روال خرید تور به چه صورت است؟
پس از ثبت نام افراد در تور مورد نظر، اسامی به آژانس یا شرکت مسئول برگزاری تور ارائه می گردد که متعاباً با متقاضیان تماس حاصل شده، مدارک مورد نیاز دریافت گردیده و پس از پرداخت مبالغ ثبت نام فرد در تور تکمیل می گردد.