لیست مقالات

نویسنده: Johan Fourie, Maria Santana-Gallego
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۲۹:۱۵

  • گردشگری

While a mega-event is scheduled at least once ever...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Chris Gratton, Simon Shibli, and Richard Coleman
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۲۱:۱۳

  • گردشگری

.Over recent years there has been a marked contras...

مشاهده و دانلود
نویسنده: T. D. Hinch and J. E. S. Higham
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۵۹:۳۲

  • گردشگری

Sport-based travel has grown dramatically over the...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Mike Weed
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۳۶:۲۹

  • گردشگری

A fundamental question for those studying the rela...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Donald G. Schumacher
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۲۰:۳۰

  • گردشگری

This report has been prepared by the National Asso...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Stephen D. Ross
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۱۳:۳۶

  • گردشگری

The tourism industry has started to recognize spor...

مشاهده و دانلود

  • گردشگری

هدف: شناسایی و الوی تبندي نقاط قوت و ضعف صنعت گردش...

مشاهده و دانلود

  • گردشگری

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: میرحسن سیدعامری،محمدامین صیادی،میترا محمدی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۱۱:۱۲:۱۰

  • گردشگری

هدف از پژوهش حاضر، تبیین وضعیت شاخصهای بازاریابی گ...

مشاهده و دانلود