لیست مقالات

نویسنده: حسن اسدي، امين پورنقي، نوشين اصفهاني، حميد زيتونلي
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۲۰:۵۳

  • گردشگری

جستار حاضر در پي مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگ...

مشاهده و دانلود
نویسنده: نسترن پروینی، کيوان شعبانی مقدم، علی اشرف خزایی
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۱۴:۲۹

  • گردشگری

هدف این پژوهش، بررسی نقش سومین جشنواره جهانی سنگنو...

مشاهده و دانلود
نویسنده: T.Heidary ,Homafar ,Honari ,A.Heidary, Emami
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۰۶:۱۲

  • کارآفرینی

Sport tourism is a new concept in the world having...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Akbar Heidary, Sajjadi, Farahani, IskandariPour, Meshkini, Heidary
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۵۹:۳۷

  • گردشگری

Today, tourism and sport enjoy a complementary int...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Marko Peric
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۵۶:۴۷

  • گردشگری

Participation in sports activities combined with u...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Harry Arne Solberg, Holger Preuss
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۵۳:۵۴

  • گردشگری

Hosting major sport events can cause positive shif...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Patrick Bouchet, Anne-Marie Lebrun,Sarah Auvergne
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۵۱:۱۰

  • گردشگری

The object of this study is to propose a new frame...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Marcus Howlett
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۴۸:۴۴

  • گردشگری

Over the last decade sports tourism has seen rapid...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Donald Getz,Aaron McConnell
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۴۴:۵۴

  • گردشگری

This article seeks to advance theory pertaining to...

مشاهده و دانلود