لیست مقالات

نویسنده: پرویز محمدزاده ، فرهاد عزیزي
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۱۷:۳۶

  • کارآفرینی

طی سه دههي گذشته، شهرها و کلان شهرهاي زیادي در نقا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: سیدرحیم مشیري، آزیتا رجبی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۷:۲۵

  • گردشگری

رابطه بین دو مقوله ورزش و شهر، رابط ه اي متقابل اس...

مشاهده و دانلود
نویسنده: محمد علي رجائي
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۴:۴۱

  • گردشگری

توريسم در جهان، از آغاز تا رسيدن به مرحله صنعت گرد...

مشاهده و دانلود
نویسنده: عبدالرضا فرجي راد،سميه آقاجاني
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۰:۴۸

  • گردشگری

صنعت گردشگري امروزه از اهميت فوق العاده اي برخوردا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: عیسی ابراهیم زاده، راضیه ولاشجردی فراهانی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۴۸:۱۳

  • گردشگری

توجه به دیدگاهها و انگیزه های گردشگران برای سفر به...

مشاهده و دانلود
نویسنده: مجید شمس، فاطمه مرادی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۴۵:۰۴

  • گردشگری

این تحقیق به بررس توسعه گردشگری با تاکید بر ورزش ه...

مشاهده و دانلود

  • گردشگری

تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت ه...

مشاهده و دانلود
نویسنده: سيدرضا موسوي گيلاني،حسن اسدي،سيدنصراله سجادي
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۳۲:۱۲

  • گردشگری

هدف از پژوهش حاضر، بخش بندي بازار گردشگري ورزشي اي...

مشاهده و دانلود
نویسنده: مهدي خطيب زاده ، هاشم كوزه چيان ، افشار هنرور
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۲۸:۱۴

  • گردشگری

صنعت گردشگري ورزشي جزء صنايع خدماتي محسوب مي شود....

مشاهده و دانلود