چکیده مقاله:

تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت ها، ضعف ها، تهديدات و فرصت هاي گردشگري ورزشي به تبيين استراتژي گردشگري ورزشي كشور بپردازد. تحقيق حاضر از نوع زمينه يابي بوده كه به روش توصيفي تحليلي و به شكل ميداني انجام گرفت.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/8iE7K3yFmbVIBMxM1rc3pQ0elDZ3UUWjQoU32VHs', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"y6Ze0MqMa7qQxRCmqDwex5vTlhHtn5SSsdRWYsBv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Imt2M0tvaHl6cWx5SkZSdG05OFwvdFB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik5lb1VxS29NRFF0ZDZGN2cwNUlwRkE9PSIsIm1hYyI6ImQxMmQ1NDA4MWE2YjZhZDBhOGFmNWY0NDRjZjAyZTcwZWZiZDIzOTE3YzM1YzliNTgwZTRmNTc2ZGFiZmNlYWIifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345492;s:1:"c";i:1506345492;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/8iE7K3yFmbVIBMxM1rc3pQ0elDZ3UUWjQoU32VHs', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"y6Ze0MqMa7qQxRCmqDwex5vTlhHtn5SSsdRWYsBv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Imt2M0tvaHl6cWx5SkZSdG05OFwvdFB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik5lb1VxS29NRFF0ZDZGN2cwNUlwRkE9PSIsIm1hYyI6ImQxMmQ1NDA4MWE2YjZhZDBhOGFmNWY0NDRjZjAyZTcwZWZiZDIzOTE3YzM1YzliNTgwZTRmNTc2ZGFiZmNlYWIifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345492;s:1:"c";i:1506345492;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/8iE7K3yFmbVIBMxM1rc3pQ0elDZ3UUWjQoU32VHs', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"y6Ze0MqMa7qQxRCmqDwex5vTlhHtn5SSsdRWYsBv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Imt2M0tvaHl6cWx5SkZSdG05OFwvdFB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik5lb1VxS29NRFF0ZDZGN2cwNUlwRkE9PSIsIm1hYyI6ImQxMmQ1NDA4MWE2YjZhZDBhOGFmNWY0NDRjZjAyZTcwZWZiZDIzOTE3YzM1YzliNTgwZTRmNTc2ZGFiZmNlYWIifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345492;s:1:"c";i:1506345492;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('8iE7K3yFmbVIBMxM1rc3pQ0elDZ3UUWjQoU32VHs', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"y6Ze0MqMa7qQxRCmqDwex5vTlhHtn5SSsdRWYsBv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Imt2M0tvaHl6cWx5SkZSdG05OFwvdFB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik5lb1VxS29NRFF0ZDZGN2cwNUlwRkE9PSIsIm1hYyI6ImQxMmQ1NDA4MWE2YjZhZDBhOGFmNWY0NDRjZjAyZTcwZWZiZDIzOTE3YzM1YzliNTgwZTRmNTc2ZGFiZmNlYWIifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345492;s:1:"c";i:1506345492;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57