چکیده مقاله:

تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت ها، ضعف ها، تهديدات و فرصت هاي گردشگري ورزشي به تبيين استراتژي گردشگري ورزشي كشور بپردازد. تحقيق حاضر از نوع زمينه يابي بوده كه به روش توصيفي تحليلي و به شكل ميداني انجام گرفت.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت