چکیده مقاله:

جستار حاضر در پي مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه گردشگران ورزشي خارجي كه در مسابقات بين المللي ورزشي دهه مباركه فجر سال 1388 (اعم از ورزشكاران، مربيان، سرپرستان، پزشكان، خبرنگاران و هيئ تهاي همراه) است.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/oBmL9LXYTLvIyQQCfcGe3nOVu0ZCqES8svZuvvYh', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LguIu1KL9J1gVRe8LMvqLektXAV0WX48Ml0iFmhO";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Ijd0RE9NWmJkcTVPZTJcL2FiS3JWZlFRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5vODFub1MxSVp6c21wb2hla1JmaFE9PSIsIm1hYyI6IjA0MDYxNjc1ZTM5YTg2NTM2ODdiYWVlNzU3N2U2MDkwZmE5Zjk1YmZhN2ZlNmM2NTY1NmU3NzkzM2I2N2ZlMzEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345401;s:1:"c";i:1506345401;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/oBmL9LXYTLvIyQQCfcGe3nOVu0ZCqES8svZuvvYh', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LguIu1KL9J1gVRe8LMvqLektXAV0WX48Ml0iFmhO";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Ijd0RE9NWmJkcTVPZTJcL2FiS3JWZlFRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5vODFub1MxSVp6c21wb2hla1JmaFE9PSIsIm1hYyI6IjA0MDYxNjc1ZTM5YTg2NTM2ODdiYWVlNzU3N2U2MDkwZmE5Zjk1YmZhN2ZlNmM2NTY1NmU3NzkzM2I2N2ZlMzEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345401;s:1:"c";i:1506345401;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/oBmL9LXYTLvIyQQCfcGe3nOVu0ZCqES8svZuvvYh', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LguIu1KL9J1gVRe8LMvqLektXAV0WX48Ml0iFmhO";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Ijd0RE9NWmJkcTVPZTJcL2FiS3JWZlFRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5vODFub1MxSVp6c21wb2hla1JmaFE9PSIsIm1hYyI6IjA0MDYxNjc1ZTM5YTg2NTM2ODdiYWVlNzU3N2U2MDkwZmE5Zjk1YmZhN2ZlNmM2NTY1NmU3NzkzM2I2N2ZlMzEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345401;s:1:"c";i:1506345401;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('oBmL9LXYTLvIyQQCfcGe3nOVu0ZCqES8svZuvvYh', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LguIu1KL9J1gVRe8LMvqLektXAV0WX48Ml0iFmhO";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6Ijd0RE9NWmJkcTVPZTJcL2FiS3JWZlFRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5vODFub1MxSVp6c21wb2hla1JmaFE9PSIsIm1hYyI6IjA0MDYxNjc1ZTM5YTg2NTM2ODdiYWVlNzU3N2U2MDkwZmE5Zjk1YmZhN2ZlNmM2NTY1NmU3NzkzM2I2N2ZlMzEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345401;s:1:"c";i:1506345401;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57