چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی نقش سومین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون بر توسعه گردشگری استان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است که به صورت میدانی انجام گرفت.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XpkW8MyCxI1ePLX1RemdaXQX6NFQKGDZA544Etpx', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"XVyItutz4pd49FqhrOUZXH4c42XNdwS55NpejyO0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6IjZoMENWUGpOc1dmRE81enNReTFxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiemdRMVY5eURBXC9oSHVpTmQwUVBVamc9PSIsIm1hYyI6IjMxNjVkYmUyNmU3YmFmN2VmODg5NGExMGFhMTQ2ZjFmZDRiZDI5YjE2MTI3ZTdjMTk5NGM5MWMzYmZmMjBlMTEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345596;s:1:"c";i:1506345596;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XpkW8MyCxI1ePLX1RemdaXQX6NFQKGDZA544Etpx', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"XVyItutz4pd49FqhrOUZXH4c42XNdwS55NpejyO0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6IjZoMENWUGpOc1dmRE81enNReTFxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiemdRMVY5eURBXC9oSHVpTmQwUVBVamc9PSIsIm1hYyI6IjMxNjVkYmUyNmU3YmFmN2VmODg5NGExMGFhMTQ2ZjFmZDRiZDI5YjE2MTI3ZTdjMTk5NGM5MWMzYmZmMjBlMTEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345596;s:1:"c";i:1506345596;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XpkW8MyCxI1ePLX1RemdaXQX6NFQKGDZA544Etpx', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"XVyItutz4pd49FqhrOUZXH4c42XNdwS55NpejyO0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6IjZoMENWUGpOc1dmRE81enNReTFxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiemdRMVY5eURBXC9oSHVpTmQwUVBVamc9PSIsIm1hYyI6IjMxNjVkYmUyNmU3YmFmN2VmODg5NGExMGFhMTQ2ZjFmZDRiZDI5YjE2MTI3ZTdjMTk5NGM5MWMzYmZmMjBlMTEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345596;s:1:"c";i:1506345596;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('XpkW8MyCxI1ePLX1RemdaXQX6NFQKGDZA544Etpx', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"XVyItutz4pd49FqhrOUZXH4c42XNdwS55NpejyO0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:229:"http://sporttourism.ir/file/detailes/eyJpdiI6IjZoMENWUGpOc1dmRE81enNReTFxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiemdRMVY5eURBXC9oSHVpTmQwUVBVamc9PSIsIm1hYyI6IjMxNjVkYmUyNmU3YmFmN2VmODg5NGExMGFhMTQ2ZjFmZDRiZDI5YjE2MTI3ZTdjMTk5NGM5MWMzYmZmMjBlMTEifQ==";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345596;s:1:"c";i:1506345596;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57